Орон нутгийн төсөв

Сумын төсвийн нийт орлого нь 35.7 сая төгрөг бөгөөд сумын өөрийн орлого 0.6 сая төгрөгийн орлогоос бүрддэг. 

Орон нутгийн нийт төсвийн зардал нь 554.8 сая төгрөг байна. Нийт зардлын 42.8 хувь нь цалин, 4.7 хувь нь нийгмийн даатгалын шимтгэл, 2.4 хувийг урсгал шилжүүлэг,  49.9 хувийг нь бусад зардал эзэлж байна.